Globaali toimintaympäristö on murroksessa

Finanssialaa haastaa toimintaympäristön murros, johon liittyvät esimerkiksi väestön ikääntyminen ja työn tekemisen muutos. Nämä toimintaympäristön murrokset eli globaalit megatrendit ovat kehityksen suuria linjoja, jotka vaikuttavat yhteiskuntien ja yritysten rakenteisiin. 

Seuraamme ennakoivasti toimintaympäristömme muutoksia. Olemme tunnistaneet viisi toimintaamme merkittävästi vaikuttavaa globaalia megatrendiä, jotta pystymme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin paremmin. Huomioimme nämä megatrendit arvoketjumme jokaisessa vaiheessa.

43806-omasp-vastuullisuus-megatrendit-graafi.png

Kuvassa grafiikka viisi Oma Säästöpankin toimintaan vaikuttavaa megatrendiä jotka ovat ilmaston muutos, globalisaatio, teknologian kehitys, demografinen muutos ja työntekemisen muutos.

 

Globalisaatio kytkee yhteiskunnat, taloudet ja toimijat toisiinsa. Poliittinen ja taloudellinen tilanne vaikuttaa paljon toimintaan ja kilpailijakenttään. Kansainvälinen valvonta ja sääntely lisääntyy ja alalta odotetaan rea- gointiherkkyyttä, sopeutumiskykyä ja kansainvälistä palveluosaamista. Aktiivinen poliittisen ja taloudellisen tilanteen seuraaminen ja ennakointi korostuvat. Finanssialan on vahvistettava vakavaraisuutta, rahoitusrakennetta ja maksuvalmiutta talouden tasapainottamiseksi.

  1. Teknologian kehitys muuttaa finanssialaa monin tavoin. Asiakaskäyttäytyminen muuttuu ja perinteisten palveluiden rinnalle tulee uusia digitaalisia ratkaisuja. Suurien tietomäärien kerääminen ja hyödyntäminen mahdollistuu, mikä aiheuttaa vaatimuksia tietohallinnolle ja erityisesti tietoturvalle. 
  2. Demografinen muutos. Finanssialalla on keskeinen rooli hyvinvoinnin turvaajana demografisessa muutoksessa, kun vaurauden ja senioriväestön määrä kasvaa sekä kaupungistuminen jatkuu. Senioriväestön kasvaessa on varmistettava mahdollisuudet henkilökohtaiseen palveluun. Palveluissa on otettava huomioon käyttäjien ikääntyminen. Hyvän asiakaskokemuksen varmistamiseksi on kiinnitettävä huomiota palveluiden tarjoamiseen myös maakunnissa. Tärkeää on edistää elinvoimaisten kasvukeskusten toimintaa olemalla läsnä. 
  3. Työn tekemisen muutos vaikuttaa myös finanssialalla. Työelämässä on huomioitava eri ikäiset ja erilaiset tavat tehdä työtä. Oman osaamisen kehittämisen merkitys kasvaa. Parhaan työvoiman saatavuus vaikeutuu, jolloin on osattava erottautua työnantajana joukosta. 
  4. Luonnonvarojen niukkuus ja ilmastonmuutos aiheuttavat merkittäviä haasteita maailmanlaajuisesti. Myös finanssialalta odotetaan läpinäkyvämpää ja vastuullisempaa toimintaa. Lisäksi kestävään kehitykseen liittyvien rahoitusratkaisujen ja -tuotteiden kysyntä kasvaa.